ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 152                                               

Rymantas Kvietkauskas

1976 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1988 m. technikos mokslų kandidatas. Nuo 1976 m. Vilniaus inžinerinio statybos instituto 1991–1996 m. Vilniaus technikos universitetas, nuo 1996 m. Vilniaus Gedimino technikos universitetas da ...

                                               

Donatas Lapienis

Donatas Lapienis – Lietuvos konstruktorius, išradėjas, šachmatininkas, tarptautinis korespondencinių šachmatų didmeistris, FIDE meistras. Gimė Lietuvos kariuomenės majoro, karo lakūno Petro Lapienio 1901 - 1984 šeimoje. 1945 m.įkalinus tėvą, su m ...

                                               

Leonas Povilas Lingaitis

Leonas Povilas Lingaitis – Lietuvos inžinierius mechanikas, transporto specialistas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Augustinas Mindaugas Lisauskas

1967 m. baigė Klaipėdos 8-ąją vidurinę mokyklą, 1976 m. baigė Kauno politechnikos instituto Klaipėdos vakarinį fakultetą, įgijo laivų inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją. Specialybė – laivų mašinų mechanizmai. 1967 m. Hidrostatybos valdybos darb ...

                                               

Albinas Minkevičius

1971 m. baigė Kauno politechnikos institutą, mechanikos inžinierius. 1991 m. Krašto apsaugos departamento Alytaus zonos skyriaus viršininkas, Alytaus nakvynės namų direktorius, Alytaus miesto savivaldybės Švietimo ir socialinių reikalų departamen ...

                                               

Ramūnas Plerpa

1984 m. baigė Elektrėnų 1 – ą vidurinę mokyklą, 1991 m. Kauno technologijos universiteto Mechanikos fakultetą, šiluminių įrengimų inžinierius. 1991–2004 m. AB Lietuvos elektrinė inžinierius konstruktorius, 2004 m. UAB "Energetikos linijos" projek ...

                                               

Povilas Varanauskas

Povilas Varanauskas – technikos mokslų daktaras, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos alstybės atstatymo signataras. Lietuvos Valstybinės premijos laureatas.

                                               

Pranas Vilkas

1942–1946 m. mokėsi Skarulių pradinėje mokykloje, 1954 m. baigė Jonavos vidurinę mokyklą. 1954–1959 m. studijavo Kauno politechnikos institute, įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę. 1959–1962 m. projektavimo ir konstravimo biuro su eksperiment ...

                                               

Juozas Akmenskis

Juozas Akmenskis – Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas, Steigiamojo ir Pirmojo Lietuvos Respulbikos Seimo narys.

                                               

Petras Butkus (1890)

Mokėsi Šeduvos vidurinėje mokykloje, vėliau privačiai įvairiuose kursuose. Iki 1925 m. gyveno savo ūkyje, nuo 1929 m. Panevėžyje. Nuo 1905 m. jo rašinius Balandžio, P. Laukinaičio, Kurmio slapyvardžiais spausdino "Vilniaus žinios", "Lietuvos ūkin ...

                                               

Egidijus Giedraitis

1981 m. baigė Kauno Juozo Naujalio vidurinę meno mokyklą, 1986 m. baigė Valstybinio dailės instituto Kauno fakultetą, interjero ir įrangos specialybę. 1986–1992 m. Leipalingio vidurinės mokyklos dailės ir braižybos mokytojas. 1992–1993 m. Jurbark ...

                                               

Marijonas Gregorauskas

Pirmoji žmona Kazimiera Kymantaitė 1909-1999, dukros Agnė Gregorauskaitė g. 1938, Dainė Gregorauskaitė-Čepkuvienė, sūnus Marius Gregorauskas. 1924-1926 m. mokėsi Kėdainių mokytojų seminarijoje, nuo 1926 m. šios seminarijos pavyzdinės mokyklos mok ...

                                               

Vincas Grybas

Vincas Grybas – Lietuvos skulptorius, politinis bei visuomenės veikėjas. Vienas žymiausių XX a. pirmos pusės lietuvių monumentaliosios skulptūros kūrėjų.

                                               

Jonas Januškis

Jonas Januškis – Lietuvos redaktorius, ekonomistas, kooperatininkas, žurnalistas, politinis veikėjas.

                                               

Stasys Lukauskis

Stasys Lukauskis – teisininkas, advokatas, spaudos platintojas, kooperatininkas, visuomenės veikėjas.

                                               

Jonas Masiulis

Gimė garsiame Čiornaja Padina kaime, į kurį jo tėvą Mataušą Masiulį su žmona Konstancija Putrimaite ir dukrele Rozalija už dalyvavimą 1863 m. sukilime caro žandarai buvo ištrėmę iš Traidžiūnų kaimo Užpalių valsčius.Tremtyje jiems gimė vaikai Alfo ...

                                               

Vincas Meilus

1895 m. mirus tėvui, nuo 8 m. dirbo žemės ūkio darbus. 1900–1903 m. mokėsi Žemaitkiemio pradžios mokyklą. 1904 m. išvyko į Rusiją, gyveno Maskvoje. Dirbo manufaktūros dažymo fabrike, mokėsi suaugusiųjų mokykloje. 1905 m. įsitraukė į Maskvos lietu ...

                                               

Feliksas Mikšys

Mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Pirmojo pasaulinio karo metais baigė Varšuvos veterinarijos institutą, 1916–1918 m. tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje. Grįžęs į Lietuvą dirbo įvairiose ūkio organizacijose. Vienas iš Lietuvos ūkininkų sąjungos ste ...

                                               

Jonas Pakalka

Baigęs Naumiesčio pradžios mokyklą, tarnavo vartotojų kooperatyve "Diegas", vėliau tėvui talkininkavo statybose. Pirmojo pasaulinio karo metais pasitraukė į Rusiją. 1915–1918 m. Rybinske ir Petrapilyje dirbo draugijos pabėgėliams šelpti CK, mokės ...

                                               

Antanas Povylius

Antanas Povylius – Lietuvos publicistas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, kultūros, visuomenės ir politinis veikėjas, kooperatininkas.

                                               

Augustas Rogalis

Augustas Rogalis – politikas, Lietuvos seimo narys 1923–1926 m., aktyvus Lietuvos vokiečių bendruomenės veikėjas.

                                               

Jackus Sondeckis

Dirigento Sauliaus Sondeckio tėvas. Mokėsi Kauno gimnazijoje, 1914 m. baigė Vilniaus gimnaziją, 1914–1917 m. studijavo gamtą Peterburgo universitete. Nuo 1910 m. dalyvavo aušrininkų veikloje Kaune, 1914–1915 m. dirbo moksleivių laikraštuko "Rytų ...

                                               

Antanas Stancevičius

Antanas Stancevičius – agronomas botanikas, biomedicinos mokslų daktaras, Lietuvos žemės ūkio universiteto garbės daktaras, Žemdirbystės katedros profesorius emeritas, Žemės ūkio rūmų pirmininkas ir garbės pirmininkas.

                                               

Petras Šalčius

Petras Šalčius – Lietuvos ekonomistas, kooperacijos teoretikas ir praktikas, profesorius, spaudos bendradarbis.

                                               

Pranas Šmotelis

Stalius. Tarnaudamas Rusijos imperijos kariuomenėje, 1912 m. baigė pradžios mokyklos kursą. 1917 m. birželio 7 d. dalyvavo pirmajame lietuvių karininkų suvažiavime Peterburge. Sugrįžęs į Lietuvą dirbo Alsėdžių valsčiaus taryboje, švietimo ir kult ...

                                               

Jonas Valaitis (1893)

1907 m. baigė Vilkaviškio pradžios mokyklą. Mokėsi staliaus profesijos. Nuo 1908 m. įsitraukė į Lietuvos krikščionių demokratų partijos veiklą. Pirmojo pasaulinio karo metais buvo pasitraukęs į Rusiją, dalyvavo Lietuvių draugijos nukentėjusiems d ...

                                               

Jonas Vilkaitis

Mokėsi privačiai, Marijampolės ir Petrapilio gimnazijose. 1911–1915 m. Petrapilio psichoneurologijos institute studijavo pedagogiką ir istoriją. 1910–1911 m. – vienas iš Giedros draugijos steigėjų Rygoje, dirbo jos pradžios mokykloje, dalyvavo LS ...

                                               

Kazys Ambrasas

Mokėsi Joniškio gimnazijoje, 1950–1955 m. Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1956–1961 m. dirbo savaitraščio "Literatūra ir menas" redakcijoje. 1961–1963 m. LSSR rašytojų sąjungos vald ...

                                               

Pranas Ancevičius

1922–1927 m. Lietuvos universiteto Humanitarinio fakulteto studentas. Dalyvavo LSDP veikloje. 1926–1927 m. organizacijos "Žaizdras" pirmininkas, "Kultūros" būrelio narys. 1925–1927 m. periodikoje rašė apie lietuvių literatūrą, literatūros visuome ...

                                               

Vitas Areška

Vitas Areška – Lietuvos literatūros tyrinėtojas, partinis veikėjas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

                                               

Eustachijus Aukštikalnis

Matilda – vienas pirmųjų Lietuvos profesionalių kino kritikų, kino dramaturgas, kino aktorius, žurnalistas, Juozo Miltinio mokinys.

                                               

Benediktas Babrauskas

1928 m. baigė Šiaulių gimnaziją. Studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1930–1934 m. laikraščio "Lietuvos studentas" redaktorius. 1934–1937 m. Telšių gimnazijos mokytojas, 1938–1940 m. dirbo Mažeikių, 1940–1941 m. Naujosios Vilnios gimnazijose, ...

                                               

Virginija Balsevičiūtė

Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė – Lietuvos literatūros tyrinėtoja, habilituota humanitarinių mokslų daktarė.

                                               

Algimantas Baltakis

Gimė daugiavaikėje, septynių vaikų šeimoje. Tėvas vargonininkas, šaulių vadas, mama dirbo maisto fabrike. Vaikystę praleido Leliūnuose, 1933–1937 m. Strazdiškyje Anykščių raj. 1937 m. su tėvais persikėlė gyventi į Kauną. Karui baigiantis šeima at ...

                                               

Vytautas Pranas Bičiūnas

Vytautas Pranas Bičiūnas – Lietuvos dailininkas, teatro veikėjas, rašytojas, dailės ir literatūros kritikas, politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Jonas Bielinis

1958 m. Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete baigė lituanistiką. 1958–1961 m. Vilniaus universiteto SSKP istorijos katedros dėstytojas. 1959–1961 m. Vilniaus universiteto partinės organizacijos sekretoriaus pavaduotojas, sekre ...

                                               

Petras Bražėnas

1958 m. baigė Molėtų vidurinę mokyklą, 1965 m. Vilniaus universitetą. 1967–1970 m. mokytojavo. 1970–1976 m. LKP CK kultūros skyriaus instruktorius. Nuo 1975 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys. 1976-1986 m. Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos sek ...

                                               

Vaidotas Daunys

Vaidotas Daunys – Lietuvos literatūros kritikas, žurnalistas, redaktorius, rašytojas eseistas, poetas.

                                               

Valys Drazdauskas

1928 m. baigė Kauno "Aušros" gimnaziją, 1928–1930 m. Sorbonoje studijavo prancūzų literatūrą ir sociologiją. 1930 m. vasarą grįžęs į Lietuvą dalyvavo nelegalioje LKP veikloje, priklausė kairiosios krypties organizacijoms "Aurora", "Scientia", "St ...

                                               

Liudvikas Gadeikis

1973 m. baigė Mosėdžio vidurinę mokyklą. 1977–1984 m. Vilniaus universiteto rektoriaus padėjėjas. 1978 m. baigė Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą. 1984–1986 m. savaitraščio "Literatūra ir menas" literatūros kritikos skyriaus vedėjas. 19 ...

                                               

Petras Gerulis

Mokėsi Pilviškių pradinėje mokykloje ir Marijampolės gimnazijoje. 1907 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją, iš kurios 1911 m. buvo pašalintas. 1911-1912 m. Fribūro universitete studijavo vokiečių ir prancūzų literatūrą. 1910-1912 m. aktyviai pasi ...

                                               

Natanas Grinblatas

Baigė Vilijampolės rabinų seminariją, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. Mokytojavo Kauno žydų realinėje gimnazijoje. Žurnalistinį darbą pradėjo 1909 m. laikraščio "Kovenskij telegraf" redakcijoje, vėliau rusų, žydų ir ...

                                               

Alfredas Guščius

1955 m. baigė Plungės vidurinės mokyklos 8 klases. 1955–1957 m. mokėsi Klaipėdos amatų mokykloje Nr. 12, įgijo metalo frezuotojo specialybę. 1957–1961 m. dirbo Kauno "Pergalės" turbinų gamykloje. Dirbdamas mokėsi Kauno 8-ojoje darbo jaunimo vidur ...

                                               

Juozapas Albinas Herbačiauskas

Juozapas Albinas Herbačiauskas – lietuvių ir lenkų rašytojas, visuomenės ir kultūros veikėjas, literatūros kritikas. Vienas esė pradininkų lietuvių literatūroje.

                                               

Viktoras Jocaitis

Mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje, Petrogrado statybos technikos mokykloje, 1928–1932 m. Vytauto Didžiojo universitete iki 1930 m. Lietuvos universitetas studijavo humanitarinius mokslus. Spaudoje pradėjo bendradarbiauti 1914 m. žurnale "Vair ...

                                               

Vytautas Aleksandras Jonynas

Tėvas Ignas Jonynas. 1942 m. Vilniaus universitete baigė romanistiką. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, vėliau apsigyveno Kanadoje. Monrealio universitete baigė bibliotekininkystę. Dirbo socialinių mokslų bibliotekoje, dėstė bibliografiją bibliotekin ...

                                               

Laimantas Jonušys

1964 m. su tėvais mokytojais iš Kupiškio persikėlė gyventi į Druskininkus, kur 1975 m. baigė I vidurinę mokyklą; 1980 m. – Vilniaus universiteto filologijos fakultetą anglistiką. 1981-1990 m. dirbo Užsienio literatūros knygyne Vilniuje, 1990-1998 ...

                                               

Jokūbas Josadė

1931–1934 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. 1935 m. pradėjo spausdinti apsakymus žydų periodiniuose leidiniuose. 1936–1940 m. dalyvavo organizacijos "Raudonoji pagalba" veikloje. 1940–1941 m. dirbo žydų la ...

                                               

Violeta Kelertienė

Violeta Kelertienė – Lietuvos literatūros tyrinėtoja, daktarė, Vilniaus pedagoginio universiteto garbės daktarė.

                                               

Gražina Kliaugienė

1964–1966 m. studijavo mediciną ir geologiją Vilniaus universitete, 1974 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1973–1981 m. dirbo Kultūros ministerijos Dailės skyriuje, 1981–1983 m. – Istorijos instituto Menotyros sektoriuje. Nuo 1972 m. parašė dau ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →