ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 109                                               

Gintaras Steponavičius

Gintaras Steponavičius – teisininkas, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas, buvęs LR Švietimo ir mokslo ministras.

                                               

Regina Šaltinienė

Baigė Kauno 21-ąją vidurinę mokyklą ir Prano Mažylio medicinos mokyklą. 1986 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, teisininkė. Dirbo juriskonsulte, nuo 1997 m. – advokate. Nuo 1995 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Ukmergės rajono s ...

                                               

Jokūbas Šernas (1888)

Jokūbas Šernas – Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, teisininkas, visuomenininkas, žurnalistas. Gimė 1888 m. birželio 14 d. Jasiškiuose, Nemunėlio Radviliškio valsčius, Biržų apskritis – mirė 1926 m. liepos 31 d. Kaune, palaidotas Nemunėli ...

                                               

Povilas Šilas

Gimė daugiavaikėje ūkininkų šeimoje. Nuo 1918 m. iki 1921 m. mokėsi Dvariškių pradžios mokykloje. 1921 m. įstojo į Kupiškio vidurinę mokyklą, ją baigęs 1925 m. įstojo į Panevėžio savivaldybės gimnaziją. Mokydamasis Panevėžio gimnazijoje 1927–1928 ...

                                               

Aleksandras Štromas

Gimė žydų šeimoje. Tėvas buvo nužudytas 1941 m. birželio 27 d. "Lietūkio" garažo žudynėse. Aleksandras, karui prasidėjus, buvo Palangos pionierių stovykloje. Kartu su motina ir vyresniąja seserimi Margarita pateko į Vilijampolės getą, 1943 m. iš ...

                                               

Tomas Vytautas Raskevičius

Tomas Vytautas Raskevičius – Lietuvos Respublikos Seimo narys, politikas ir teisininkas, LGBT aktyvistas, Vilniaus miesto tarybos narys, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Lygių galimybių integravimo skyriaus vadovas, Laisvės partijos steigė ...

                                               

Antanas Trimakas

Gimė 1902 m. birželio 19 d. Taupriuose. 1924 m. baigęs Biržų gimnaziją studijavo teisę Kauno Vytauto Didžiojo universitete vėliau Prancūzijoje Lilio universitete, kur įgijo ekonominių ir politinių mokslų daktaro laipsnį. Nuo 1924 m. spaudoje rašė ...

                                               

Antanas Tumėnas

A. Tumėno biografai mini, jog jis buvo uždaro būdo, jautrus vaikas, be to – mikčiojo. Baigęs Teisės fakultetą šią ydą iš dalies įveikė. Tiesa, visam gyvenimui liko lėtas kalbos tempas ir ilgos pauzės, tačiau A. Tumėnui tai netrukdė tapti geru adv ...

                                               

Ignas Urbaitis

1944 m. lapkričio 11 d. apsilankęs Šiauliuose, pažiūrėti, kaip praėjusio fronto ugnį atlaikė jo namas, NKVD suimtas ir 1945 m. sausio 10 d. nuteistas 15 metų konclagerio. Išvežtas į Vorkutą, kur dirbo anglių kasykloje. 1945 m. lapkričio 7 d. darb ...

                                               

Vidas Urbonavičius

Mokėsi Šiaulių 10-oje, 15-oje ir 18-oje vidurinėse mokyklose. 1998 m. baigė Šiaulių "Romuvos" gimnaziją, 2003 m. – Mykolo Riomerio universitetą. 2003–2006 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Teisės ir personalo departamento Kontrolės sk ...

                                               

Pranas Vainauskas

Gimė Gasčiūnų bažnytkaimyje. Mokėsi Mintaujos gimnazijoje. Ateitininkas nuo 1911 m. Karo metu mokslą tęsė M. Yčo gimnazijoje Voroneže. 1919 m. baigė Šiaulių gimnaziją ir įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, baigė Karo mokyklos antrąją laidą. 1 ...

                                               

Milda Vainiutė

Milda Vainiutė – Lietuvos teisininkė, Mykolo Romerio universiteto profesorė, valstybės tarnautoja, politinė veikėja.

                                               

Vytautas Valiukevičius

Mokytis pradėjo 1916 m. Šventažerio pradžios mokykloje, vėliau, nuo 1921 m. – iš Seinų persikėlusioje Lazdijų Žiburio gimnazijoje. 1927 m. ją baigė ir istojo į Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą. 1934 m. apgynė diplominį darbą ...

                                               

Mantas Varaška

1997 m. baigė Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnaziją. 2001 m. Lietuvos teisės universiteto Teisės fakultete baigė bakalauro studijas, teisės bakalauras; 2003 m. – podiplomines studijas, teisės magistras. 2004 m. Mykolo Romerio universitete tęsė tei ...

                                               

Jonas Vileišis

Jonas Vileišis – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, teisininkas, žymus visuomenės ir politinis veikėjas.

                                               

Alfonsas Vileita

Alfonsas Vileita – teisininkas, teisėtyrininkas civilistas, autorių teisių specialistas, Vilniaus universiteto docentas, Lietuvos įstatymų komentarų bendraautoris.

                                               

Kęstutis Vilkauskas

1993 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, rusų kalbos ir literatūros, psichologijos mokytojas, 2003 m. baigė Lietuvos teisės universitetą, Valstybinio valdymo ir teisės fakultetą, teisės mokslų magistras. Trakų rajono savivaldybės administraci ...

                                               

Vladimiras Volčiok

1980 m. baigė Grigiškių vidurinę mokyklą, mokėsi Vilniaus technologijos technikume. 1992 m. baigė Vilniaus universiteto VU Teisės fakultetą. 1981–1983 m. tarnavo tarybinėje armijoje. 1985–1991 m. Trakų rajono Buitinio gyventojų aptarnavimo kombin ...

                                               

Tadas Vrublevskis

Gimęs žinomo gydytojo homeopato šeimoje, medicinos mokslų baigti negalėjo, nes ir iš Petrapilio medicinos – chirurgijos akademijos, tiek iš Varšuvos universiteto buvo pašalintas už priklausymą slaptai Lenkijos ir Lietuvos revoliucionierių organiz ...

                                               

Eduardas Zabarauskas

1927 m. baigė Panevėžio valstybinę gimnaziją, 1935 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetą. Studijuodamas aktyviai dalyvavo visuomeninėje studentų veikloje – 1930–1931 m. buvo korporacijos "Neo-Lithuania" pirmininku, 1931–1932 m. – st ...

                                               

Juozas Žagrakalys

Gimė pasiturinčių ūkininkų šeimoje. 1919 m. įstojo į Linkuvos gimnaziją. Čia įsitraukė į ateitininkų moksleivių sąjungos veiklą. Gimnaziją baigė 1925 m. Tais pačiais metais įstojo į Lietuvos universiteto Teisės fakulteto Teisės skyrių, kurį baigė ...

                                               

Roma Žakaitienė

1975 m. baigė Šiaulių 5-ąją vidurinę mokyklą, 1981 m. – teisės studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete. 1981–1986 m. Vaikų klinikinės ligoninės juriskonsultė. 1986–1988 m. LSSR teisingumo ministerijos vyresnioji juriskonsultė. 1988–1990 m ...

                                               

Alvydas Žala

2010 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete baigė teisę, įgijo teisės magistro laipsnį. Nuo 2010 m. Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Teisės katedros asistentas, nuo 2011 m. lektorius. Nuo 2010 m. Advokato E. Karoso kontoros ad ...

                                               

Remigijus Žemaitaitis

2000 m. baigė Šilutės 1-ąją gimnaziją. 2000–2005 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete studijavo teisę baigė vienpakopes teisės studijas, teisės magistras. Specializacija – komercinė teisė. Nuo 2006 m. rugsėjo mėn. VU Tarptautinio verslo moky ...

                                               

Stasys Žymantas

1933 m. baigė teisės studijas Vytauto Didžiojo universitete, gilino žinias Paryžiaus, Harvardo, Čikagos ir Londono universitetuose. 1937-1940 m. – Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas, 1940-1944 m. – Vilniaus universiteto docentas, dekanas. 1 ...

                                               

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas - Seimo 2000 m. liepos 20 d. priimtas įstatymas, nustatantis elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo ir tiekimo Lietuvos Respublikoje reguliavimo pagrindus, taip pat elektros energijos ...

                                               

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas - įstatymo lygmens norminis teisės aktas, reglamentuojantis įmonių bankroto procesą; nemokumo teisės šaltinis. Įstatymas taikomas visiems juridiniams asmenims, įregistruotiems Lietuvos Respublikos te ...

                                               

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai - viešojo sektoriaus bendrasis sąskaitų planas, pavyzdiniai buhalterinės apskaitos vadovai, konsolidavimo vadovas, rekomendacijos atskiroms viešojo sektoriaus subjektų grupėms, s ...

                                               

Žmogaus teisės Lietuvoje

Lietuvoje žmogaus teisės saugomos remiantis Jungtinių Tautų Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija.

                                               

Paksas prieš Lietuvą

Paksas prieš Lietuvą – tarptautinė Europos žmogaus teisių Teismo byla pagal Rolando Pakso, apkaltos tvarka pašalinto iš Lietuvos prezidento posto, skundą.

                                               

Ona Adomavičienė

VU Teisės fakultete baigė teisę, įgijo teisininko kvalifikaciją. Nuo 1975 m. notarė. Vilniaus miesto 9-ojo notarų biuro notarė. Lietuvos notarų rūmų prezidentė nuo 2002 m. balandžio 13 d. iki 2005 m. kovo 8 d.

                                               

Mahmudas Ahmadinedžadas

Mahmūdas Ahmadinežadas – šeštasis Irano Islamo Respublikos prezidentas. Ėjo pareigas dvi kadencijas. Išrinktas pirmajai kadencijai 2005 m. birželį, pradėjo eiti pareigas rugpjūčio 3 d. Jis tėra antras asmuo valstybėje. Vyriausia valdžia priklauso ...

                                               

Aivaras Abromavičius

Aivaras Abromavičius – lietuvių bankininkas, vadybininkas, Ukrainos politinis veikėjas. 2014–2016 m. Ukrainos ūkio ministras, nuo 2019 m. – valstybinio koncerno "Ukroboronprom" generalinis direktorius.

                                               

Alberto Ginastera

Vikiteka Albertas Džinastera – Argentinos klasikinės muzikos kompozitorius.

                                               

Aleksandras Alekseičikas Kirinovas

Aleksandras Alekseičikas Kirinovas – Lietuvos psichiatras psichoterapeutas, Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro Ribinių būsenų skyriaus vedėjas.

                                               

Svetlana Aleksijevič

Svetlana Aleksijevič – baltarusių rašytoja, žurnalistė, scenaristė. 2015 m. jai suteikta Nobelio literatūros premija už polifoninę prozą, įamžinančią kentėjimą bei mūsų laikų heroizmą. Ji yra pirmoji baltarusių rašytoja, gavusi tokį apdovanojimą. ...

                                               

Axel Holvoet

Axel Holvoet – filologas, baltistikos, slavistikos, ir nyderlandų kalbos specialistas. 2018 m. jam suteiktas Vilniaus Universiteto išskirtinio profesoriaus titulas. 2014 m. profesoriui suteiktas Latvijos universiteto "Doctor honoris causa" titula ...

                                               

John Logie Baird

John Logie Baird – škotų išradėjas ir inžinierius. John Logie Baird sukūrė pirmąją televizijos sistemą, kuri panaudota reguliariai laidai. Ji buvo pagrįsta nipkovo disku su siųstuvu ir radijo bangų imtuvu. 1926 m. Britų radijo ir televizijos komp ...

                                               

Gareth Bale

Savo karjerą pradėjo Southampton klube. 2007 gegužės 27 d. persikėlė į Tottenham "Hotspur" klubą. 2013 m. rugsėjo 1 d. perėjo į Madrido "Real” ekipą už tuomet rekordinę apie 100 mln. eurų sumą pasak Football Leaks − 100 759 418 eurų. Debiutavo Ve ...

                                               

Béla Kovács

Béla Kovács – Vengrijos politikas, europarlamentaras. Į Europos Parlamentą išrinktas nuo partijos Jobbik – judėjimas už geresnę Vengriją.

                                               

Florencia Bertotti

María Florencia Bertotti Bailerón, labiau žinoma kaip Florencia Bertotti, Argentinos aktorė, dainininkė ir prodiuserė. Geriausiai žinoma iš savo vaidmenų telenovelėse Verano del 98, Son Amores ir Floricienta. Bertotti buvo nominuota penkiems Mart ...

                                               

Václav Blažek

Vaclavas Blažekas – čekų kalbininkas, lyginamosios-istorinės kalbotyros specialistas, Masaryko universiteto profesorius, taip pat dėsto Vakarų Čekijos universitete Pilzene. Į V. Blažeko tyrimų sritį įeina indoeuropiečių, Uralo, Altajaus, semitų-c ...

                                               

Arrigo Boito

Arigas Boitas – italų kompozitorius, libretistas, poetas. Literatūros kūrinius skelbė Tobijaus Gori slapyvardžiu. 1854–1861 m. studijavo Milano konservatorijoje. 1861–1869 m. gyveno Prancūzijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Anglijoje. Daly ...

                                               

Johann Friedrich Böttger

Johanas Frydrichas Bėtgeris – Vokietijos alchemikas. Jis laikomas vienu pirmųjų europiečių atradėjų, atradusių kietojo porceliano sukūrimo paslaptį. Meiseno gamykla 1710 m. buvo pirmoji gamykla Europoje, kuri gamino porcelianą dideliais kiekiais, ...

                                               

Julija Brazauskienė

Julija Brazauskienė – Algirdo Mykolo Brazausko, pirmojo nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos prezidento, LKP CK pirmojo sekretoriaus pirmoji žmona.

                                               

Louis Buchalter

Louis "Lepke" Buchalter – amerikiečių nusikalstamo pasaulio atstovas, greta Albert Anastasia vadovavo Murder Inc.

                                               

Marc Chagall

Markas Šagalas – žymus rusų-žydų XX a. modernizmo tapytojas. Gimęs gavo Moišos Segalo vardą. Šis vardas vėliau buvo rusifikuotas į Markas Zacharovičius Šagalovas. Dar vėliau pavardė buvo sutrumpinta.

                                               

Aaronas Chaitas

XX a. pr. Kelmėje sukūrė kompoziciją "Saliamono sostas", kurią sudarė metalinė žvakidė, lėlės, mediniai drožiniai. Susidedanti erdvinė kompozicija – Saliamono sosto menės maketas, sukurtas pagal Antrojo Targumo Saliamono sosto aprašymą. Išlikusi ...

                                               

Chorezmis

Chorezmis – uzbekų kilmės arabų matematikas ir astronomas. Didžiąją dalį gyvenimo praleido dirbdamas Bagdade. Išleido veikalą "Knyga apie atstatymą ir priešpastatymą", kuris laikomas pirmuoju algebros vadovėliu, sudarė veiksmų dešimtainėje pozici ...

                                               

George Clooney

Džordžas Timotis Klūnis – JAV aktorius, kino režisierius, prodiuseris, scenaristas. Jis laimėjo tris Auksinio gaublio apdovanojimus už vaidmenis filmuose ir du Oskaro apdovanojimus – vieną už vaidinimą ir kitą už prodiusavimą. D. Klūnis taip pat ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →