ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 106                                               

Dialogas (savaitraštis)

Išleistas vietoje laikraščio "Tėvynės šviesa", kuris iki 1989 m. Nr. 28 vadinosi "Tarybinis mokytojas" ir nuo 1953 m. gruodžio 3 d. ėjo kaip Švietimo ministerijos, Valstybinio profesinio techninio mokymo komiteto ir Švietimo, aukštųjų mokyklų ir ...

                                               

Gimtasis žodis

Pirmaisiais metais ėjo su paantrašte Lietuvių kalba ir literatūra mokykloje. Leidžia UAB leidykla "Gimtasis žodis", įkurta 1995 m. Tiražas 1989 m. – 15 000 egz., 1993 m. – 4300 egz., 1997 m. – 3000 egz. Skirtas lietuvių kalbos ir literatūros moky ...

                                               

Mokykla (mėnraštis)

1909–1912 m. – liberalaus savaitraščio "Lietuvos ūkininkas", 1912–1914 m. laikraščio "Lietuvos žinios" nemokamas mėnesinis priedas. Turėjo savo numeraciją. Išėjo 63 numeriai. Leidėjas Lietuvių mokytojų sąjunga. Leido Felicija Bortkevičienė. Bendr ...

                                               

Mokykla (žurnalas)

"Mokykla" – Lietuvos mėnesinis pedagogikos ir pedagogikos metodikos žurnalas, ėjęs 1945–2000 m. Vilniuje.

                                               

Mokykla ir gyvenimas

Leistas vietoj "Beraščio", ėjusio 1919–1920 m. Iki 1940 m. leido Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga, 1940–1941 m. – LTSR švietimo ir meno darbuotojų profsąjunga. Spausdino Savičio spaustuvė ir Šumausko spaustuvė Šiauliuose, Varpo spaustuvė Kaune ...

                                               

Moksleivis (žurnalas)

Nuo 1958 m. iš pradžių leido LLKJS CK ir LSSR švietimo ministerija, nuo 1969 m. – kartu su laikraščių ir žurnalų susivienijimu "Periodika", nuo 1990 m. – Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerija bei žurnalo redakcija. Tiražas: 1981 m ...

                                               

Moksleivių varpai

Leido Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungai priklausiusi Lietuvos moksleivių "Varpo" sąjungos Centro valdyba, nuo 1933 m. J. Paknys, nuo 1939 m. studentų "Varpo" draugija. Spausdino Kuzmickio ir Beileso spaustuvė, K. Norkienės spaustuvė, Varpo ...

                                               

Motina ir vaikas

Leido draugija "Lietuvos vaikas". Spausdino V. Atkočiūno spaustuvė, E. Norkienės spaustuvė, Grafikos spaustuvė bei Raidės spaustuvė Kaune. Rašė ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos, priežiūros ir auklėjimo klausimais, pažindino su naujais vaikų ...

                                               

Šeima (žurnalas)

Leistas kaip atkurtas 1940–1941 m. Kaune ėjęs to paties pavadinimo žurnalas. 1940 m. leido Švietimo liaudies komisariatas, 1941 m. – Lietuvos TSR valstybinė leidykla. Išėjo 9 numeriai. 1970–1988 m. ėjo kaip LTSR Švietimo ministerijos ir "Šviesos" ...

                                               

Švietimo darbas

Spausdino "Dirvos" spaustuvė Marijampolėje, Valstybės spaustuvė Kaune, Ryto spaustuvė Klaipėdoje. Išėjo 135 numeriai. Leido priedus "Švietimo ministerijos programos", "Švietimo ministerijos aplinkraščiai ir įsakymai" ir kt. Rašė švietimo, mokslo, ...

                                               

Tautos mokykla

Leido Vytautas Augustauskas, M. Krikščiūnas, J. Mikolkinas, L. Vaitiekūnas, nuo 1936 m. – Lietuvos mokytojų sąjunga. Spausdino Šviesos spaustuvė, Vilties spaustuvė Kaune. Svarstė Lietuvos švietimo, pedagogikos ir didaktikos, mokymo metodikos ir k ...

                                               

Žvirblių takas

Tai pirmasis Lietuvoje specializuotas pedagoginis periodinis leidinys, skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo specialistams. 1992 m. tokiu pavadinimu buvo išleistas žurnalas vaikams, laikraščio "Amžius" priedas. Atviros Lietuvo ...

                                               

Šiaurės Lietuvos kolegija

Šiaurės Lietuvos kolegija – privati aukštoji mokymo įstaiga, veikianti Šiauliuose, Tilžės g. 22, vykdanti kolegines studijas ir plėtojanti taikomuosius mokslinius tyrimus. Įstaigos kodas – 111966571, teisinė forma – viešoji įstaiga. Kolegija abso ...

                                               

Vilniaus universiteto Šiaulių akademija

Vilniaus universiteto Šiaulių akademija – Vilniaus universiteto sui generis kamieninis akademinis padalinys, įkurtas 2021 m. sausio 1 d. prie Vilniaus universiteto prijungus Šiaulių universitetą.

                                               

Lietuvos administracinė teisė

Lietuvoje pamatinis administracinės teisės norminis aktas – LR viešojo administravimo įstatymas. Administracinių nusižengimų srityje veikia Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas. Anksčiau - Lietuvos TSR ATPK.

                                               

Lietuvos Respublikos administracinio proceso kodeksas

Lietuvos Respublikos administracinio proceso kodeksas - Lietuvos įstatymo projektas dėl administracinės teisenos; administracinio proceso kodeksas. Šiuo metu veikia LR administracinių bylų teisenos įstatymas.

                                               

Administracinių teismų praktika

Biuletenyje periodiškai skelbiama Teismų įstatymo 31 straipsnio 2 dalies 1 punkte ir 3 dalyje numatyti sprendimai, nutarimai, nutartys ir rekomendacijos; teismų praktikos taikant įstatymus ir kitus teisės aktus atskirų kategorijų bylose apibendri ...

                                               

Čekijos advokatų rūmai

Čekijos advokatų rūmai - profesiniai advokatus vienijantys rūmai Čekijoje. Būstinė - Praha, atstovybė Brně. Iki 1996 m. veikė verslo teisininkus vieniję Verslo teisininkų rūmai Komora komerčních právníků.

                                               

Grėjaus namai

Gray’s Inn – vieni iš keturių Anglijos advokatų rūmų, vienijančių baristerius Anglijoje. Kiti rūmai atitinkamai yra Honorable Society of Middle Temple, Inner Temple bei Lincoln’s Inn. Gray’s Inn taip pat vad. Pastatų kompleksas, kuriame rūmai įsi ...

                                               

FK Advoco Vilnius

"Advoco" įkurtas 2004 m. kaip advokatų, advokatų padėjėjų ir teisininkų klubas. Pirmos oficialios rungtynės žaistos 2004 m. birželio 18 d. "Vėtros" stadione su Latvijos prokuratūros futbolo komanda tarptautiniame futbolo turnyre "Justitia 2004", ...

                                               

Lietuvos baudžiamoji teisė

Lietuvos baudžiamoji teisė - Lietuvos teisės šaka; visuma teisės normų, reguliuojančių baudžiamuosius teisinius santykius Lietuvoje ir Lietuvos piliečių atžvilgiu. Pagrindinis Lietuvos baudžiamosios teisės šaltinis yra kodifikuotas baudžiamasis į ...

                                               

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas

2000 m. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, LR BK – šiuo metu veikiantis Lietuvos baudžiamosios teisės sąvadas, baudžiamasis kodeksas. Tai yra vientisas baudžiamasis įstatymas, kurio paskirtis – baudžiamosios teisės priemonėmis ginti žmog ...

                                               

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso komentaras – 2000 metų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso – pagrindinio Lietuvos baudžiamosios teisės šaltinio – komentaras. Tikslas – pateikti mokslinę teorinę kiekvieno Kodekso straipsnio analizę, ...

                                               

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas – įstatymo galią turintis Lietuvos teisės normų, reguliuojančių baudžiamąjį procesą, rinkinys; LR teismo proceso teisynas, LR baudžiamojo proceso teisės sąvadas, teisės kodeksas. Priimtas 2002 m. ...

                                               

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso komentaras

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso komentaras - pagrindinio Lietuvos baudžiamojo proceso teisės šaltinio komentaras. Tikslas - pateikti mokslinę teorinę kiekvieno Kodekso straipsnio analizę, jame vartojamų teisės terminų ar tam tikr ...

                                               

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas - Lietuvos TSR baudžiamojo proceso teisės sąvadas, teisynas; baudžiamojo proceso kodeksas. Patvirtino Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausioji Taryba ir įvedė n ...

                                               

Viešoji advokatų kontora

Viešoji advokatų kontora – advokatų kontora, teikianti teisinę pagalbą ir paramą socialiai remtiniems asmenims. Paprastai ne tik konsultacijas, pagalbą bylose. Viešosios advokatų kontoros uždavinys – teikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ...

                                               

Hipotekos ir įkeitimo sudarymo ir registravimo elektroninė paslauga

Hipotekos ir įkeitimo sudarymo ir registravimo elektroninė paslauga - e. teisinė paslauga, įgalinanti notarus, prisijungus prie internetinės programos, rengti ir spausdinti sutartinės hipotekos bei sutartinio įkeitimo lakštus, minėtų sandorių pak ...

                                               

Juridinių asmenų registravimo elektroninė paslauga

Juridinių asmenų registravimo elektroninė paslauga - e. teisinė paslauga. Tikslas - juridinio asmens registravimo procedūros paprastumas ir kokybė. Pagrindinė tikslinė projekto grupė yra fiziniai ir juridiniai asmenys. Į elektroninę terpę perkelt ...

                                               

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras - 2000 metų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso - pagrindinio Lietuvos privatinės teisės šaltinio - komentaras. Tikslas - pateikti mokslinę teorinę kiekvieno Civilinio kodekso straipsnio analiz ...

                                               

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

2000 m. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas – Lietuvos civilinės teisės sąvadas, šiuolaikiškas Nepriklausomos Lietuvos privatinės teisės kodifikacijos aktas. Jis žymi privatinės socialistinės teisės tradicijos galiojimo Lietuvoje pabaigą. 200 ...

                                               

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos civilinis kodeksas - Lietuvos TSR įstatymas, pagrindinis LTSR privatinės teisės sąvadas, civilinis kodeksas. Patvirtino LTSR Aukščiausioji Taryba 1964 m. liepos 7 d. Kodeksas įsigaliojo 1965 metų sausio 1 ...

                                               

Nekilnojamojo turto sandorių viešoji elektroninė paslauga

Nekilnojamojo turto sandorių viešoji elektroninė paslauga - elektroninė paslauga nekilnojamojo turto sandorių srityje, kai nekilnojamojo turto registro ir kadastro informacija elektroninėmis priemonėmis tiesiogiai yra teikiama notarams ir sandori ...

                                               

Notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų registras

Notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų registras - valstybinis registras, kurio paskirtis – Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų registro nuostatuose nustatyta tvarka rinkti, kaupti, apdoroti, sistemi ...

                                               

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas - įstatymo galią turintis Lietuvos teisės normų, reguliuojančių civilinį procesą, rinkinys; LR teismo proceso teisynas, LR civilinio proceso teisės sąvadas, teisės kodeksas. Priimtas 2002 m. vasario ...

                                               

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso komentaras

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso komentaras – Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso – pagrindinio Lietuvos civilinio proceso teisės šaltinio – komentaras. Parengtas turint tikslą, kad įgyvendinant darbo teisės normas būtų i ...

                                               

Lietuvos darbo teisė

Lietuvos darbo teisė - Lietuvos privatinės teisės sritis, apimanti darbo teisinius santykius; nacionalinė darbo teisė. Kodifikuota Lietuvos teisės šaka. Pagrindinis teisės šaltinis - darbo kodeksas.

                                               

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas – Lietuvos darbo teisės įstatymų sąvadas, teisynas; darbo kodeksas. Įstatymas reglamentuoja darbo santykius, susijusius su Kodekse ir kituose norminiuose teisės aktuose nustatytų darbo teisių ir pareigų įgyvend ...

                                               

Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras

Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras – Lietuvos Respublikos darbo kodekso – pagrindinio Lietuvos darbo teisės šaltinio – komentaras. Parengtas turint tikslą, kad įgyvendinant darbo teisės normas būtų išvengta neaiškumų, dviprasmybių, Kod ...

                                               

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos darbo įstatymų kodeksas

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos darbo įstatymų kodeksas - Lietuvos TSR darbo teisės įstatymų sąvadas, teisynas; darbo kodeksas. Įstatymas reglamentavo darbo santykius: visuomeninius santykius, susijusius su Kodekse ir kituose norminiuos ...

                                               

1564–1566 m. LDK reforma

1564–1566 m. LDK vykdytos reformos daugelyje valstybės sričių – krašto apsaugos, valstybės valdymo, teismų sistemos ir savivaldos. Šios reformos sekė po 1547 m. LDK valdose pradėtos Valakų reformos tęsėsi iki aštuntojo dešimtmečio, kuria Vakarų E ...

                                               

1939 m. Vokietijos ultimatumas Lietuvai

1939 m. Vokietijos ultimatumas Lietuvai – Hitlerinės Vokietijos žodinis ultimatumas, Joachimo fon Ribentropo, užsienio reikalų ministro, 1939 m. kovo 20 d. perduotas Juozui Urbšiui, Lietuvos užsienio reikalų ministrui, keliaujančiam iš Romos į Li ...

                                               

Butajevo byla

1940 m. sausio mėn. Lietuvos karinė žvalgyba užverbavo TSRS kariuomenės Naujosios Vilnios įguloje, įkurtoje pagal 1939 m. Lietuvos-TSRS sutartį, tarnaujantį Gadžibalą Butajevą. Kai 1940 m. vasario 4 d. šis pabėgo iš įgulos, Lietuvos karinė žvalgy ...

                                               

Simon Dilger

Simonas Dilgeris – XVII a. vokiečių teisėtyrininkas, civilinės teisės mokslo ir dėstymo Lietuvoje pradininkas, Vilniaus jėzuitų akademijos ir VU teisės profesorius, Ingolštadto universiteto dėstytojas, teisės daktaras.

                                               

Lašinių skutimo byla

Iškelta aštuoniems Lietuvos ūkininkų sąjungos LŪS vadovaujantiesiems veikėjams, tarp jų 4 buvusiems Seimo atstovams ir 3 karininkams. Nuo JAV gamybos lašinių nuskutus antspaudus būdavo dedami nauji. LŪS atstovai tvirtino, kad lašiniai tiekiami iš ...

                                               

Lietuvos katalikų bažnyčios kronika

Lietuvos katalikų bažnyčios kronika – pogrindinis leidinys, leistas Lietuvoje 1972-1989 m. Pirmasis numeris pasirodė 1972 m. kovo 19 d. Leido "Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetui" artimi kunigai, seserys vienuolės, pasauliečiai katalikai. ...

                                               

Lietuvos Respublikos aukščiausiojo teismo prezidiumas

Lietuvos Respublikos aukščiausiojo teismo prezidiumas - Lietuvos Respublikos aukščiausiojo teismo struktūra. Skyrė Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutarimu.

                                               

Lietuvos Respublikos komercinis kodeksas

Lietuvos Respublikos komercinis kodeksas - įstatymo projektas, kuriuo buvo planuojama susisteminti Lietuvos komercinę teisę.

                                               

Macijausko žemėlapio byla

Macijausko žemėlapio byla – civilinis procesas, 1901–1902 m. vykęs Sankt Peterburge, turėjęs didžiausią įtaką panaikinant spaudos draudimą lietuviškais rašmenimis.

                                               

Maišiagalos memorandumas

1995 m. gegužės 20 dieną prezidentas Algirdas Brazauskas ir premjeras Adolfas Šleževičius kartu su Latvijos prezidentu Gunčiu Ulmaniu ir jo atstovais pasirašė Lietuvai nenaudingą memorandumą dėl Lietuvos ir Latvijos sienos Baltijos jūroje. Šiuo d ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →