ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 100                                               

Moshe Schwabe

Mokėsi gimtojoje Halėje, kur 1908 m. baigė vidurinę mokyklą. 1914 m. Berlyno universitete baigė klasikinės filologijos studijas. Disertaciją paruošė apie IV a. graikų retorių Libaniją iš Antiochijos. Jo interesų sritis lietė to periodo helenistin ...

                                               

Stasys Sčesnulevičius

Gimė Voroneže. Tėvas tarnavo valstybiniame Žemės ūkio banke buhalteriu. Ten lankė realinę mokyklą. 1918 m. visa šeima grįžo į Lietuvą, Valkininkų valsčių. Mokėsi Vilniaus ir Alytaus gimnazijose. 1939 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1939–1 ...

                                               

Stasys Selemenavičius (1918)

Pirmąsias muzikos žinias gavo iš tėvo Stasio Selemenavičiaus – Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios vargonininko. Sūnus, mokydamasis Kėdainių gimnazijoje, giedojo bažnyčios chore, organizavo meno mėgėjų kolektyvus – jo suburtame vokaliniame kvartete dai ...

                                               

Viktoras Senčila

Viktoras Senčila – Lietuvos inžinierius-laivų mechanikas, technikos mokslų daktaras, profesorius.Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos prezidentas.

                                               

Kazimieras Senkus

Kazimieras Senkus gimė Onos ir Justino Senkų šeimoje. Šeimoje augo septyni vaikai: Justinas, Juozas, Anelė, Ona, Vincas, Anastazija ir Kazimieras. Kazimiero Senkaus brolis Juozas Senkus buvo Lietuvos kalbininkas, redaktorius, Jono Jablonskio sekr ...

                                               

Fabijonas Sereika

1957 baigęs Sidabravo vidurinę mokyklą, kurį laiką čia dirbo klubo vedėju, suorganizavo mišrųjį chorą. 1958–1962 muziką studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute diriguoti mokė V. Ūselis. 1968–1974 neakivaizdiniu būdu choro dirigav ...

                                               

Kazys Sidabras

1908 m. Platelių "Saulės" pradžios mokyklos mokytojas. 1919 m. pirmasis Kretingos apskrities valdybos pirmininkas. 1920 m. gegužės 15 d. – 1922 m. lapkričio 13 d. Steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas IV Telšių rinkimų apygardoje. Priklausė Lietu ...

                                               

Jonas Sidaravičius (1937)

1974 m. baigė Vilniaus dailės institutą. 1963-1974 m. Šiaulių miesto kino teatrų dailininkas, Vaikų dailės mokyklos mokytojas, Šiaulių pedagoginio instituto dėstytojas. Persikėlęs į Vilnių dirbo Lietuvos dailės muziejuje, Vilniaus Justino Vienoži ...

                                               

Anastazija Sidarienė

1977 m. baigė Punsko licėjų. Studijavo Varšuvos universitete etnografiją, vėliau baigė podimplomines istorijos studijas. Dirba Navinykų lietuviškos pagrindinės mokyklos direktore. 2000–2003 m. buvo Lenkijos lietuvių mokytojų draugijos pirmininkė, ...

                                               

Vytautas Silvanavičius

Vytautas Silvanavičius – Lietuvos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Petras Simanavičius

1945 m. pradėjo mokytojauti Žeimių septynmetėje mokykloje – subūrė vaikų chorą ir parengė 1946 m. respublikinei dainų šventei. 1947–1955 m. – Kauno muzikos mokykloje mokėsi choro dirigavimo dėst. Nikodemas Martinonis ir solinio dainavimo dėst. A. ...

                                               

Vytautas Simanavičius

1948–1952 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokykloje dėst. Andrius Kairys ir kartu lankė darbo jaunimo mokyklą. 1952–1957 m. choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje doc. Antano Budriūno klasė. ...

                                               

Julius Sinius

Vaiškūnuose baigęs pradžios mokyklą, mokėsi Švenčionių lietuvių gimnazijoje, 1932 baigė J. Montvilos vargonininkų mokyklą Vilniuje, o 1937 Vilniaus M. Karlovicziaus lenkų konservatoriją, kur studijavo vargonų, kompozicijos ir chorvedybos specialy ...

                                               

Apolinaras Sinkevičius

Baigė Papilės Simono Daukanto vidurinę mokyklą, 1958 m. Šiaulių pedagoginį institutą, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę. 1957 m. su kitais įsteigė Šiaulių pedagoginio instituto laikraštį "Tarybinis pedagogas". Nuo 1963 m. L ...

                                               

Nijolė Sitonytė

1983 m. baigė Šiaulių vaikų dailės mokyklą, 1994 m. baigė Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės institutą. Nuo 1994 m. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Šiaulių universitetas Dailės didaktikos katedros dėstytoja, Mechanikos inžinerijos ...

                                               

Klemensas Skabeika

Mokėsi Palangos progimnazijoje, 1904 m. baigė Šiaulių gimnaziją. Tartu universitete studijavo agronomiją. Pirmojo pasaulinio karo metu gyveno Peterburge, 1915–1917 m. dirbo Centriniame lietuvių komitete pabėgėliams šelpti. 1918 m. grįžo į Lietuvą ...

                                               

Algis Skačkauskas

Algis Skačkauskas – dailininkas, dailės pedagogas, vienas iškiliausių XX a. antros pusės Lietuvos tapytojų.

                                               

Valerija Skapienė

1981–1985 Chorinis dirigavimas, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija 1985–1990 Choro vadovo ir dėstytojo specialybė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija

                                               

Danguolė Skarbalienė

1980 m. baigė Vilniaus universitetą, įgydama žurnalistės specialybę. 1977–1982 m. leidinio "Universiteto žurnalistas" vyr. redaktorė. 1982–2009 m. – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos instituto dėstytoja, vyr. lektorė, ta ...

                                               

Laima Skerstonaitė

1946 m. baigė Šiaulių mergaičių gimnaziją, kur piešimą dėstė Teofilis Petraitis. 1952 m. baigė Vilniaus dailės instituto grafikos fakultetą. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

                                               

Zigmas Skirgaila

Baigęs pradžios mokyklą, lankė Veiverių mokytojų seminariją. Iš vietos vargonininko L. Risausko išmoko vargonuoti ir keletą metų vargonininkavo Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos parapijose. Nuo 1900 m. studijavo Varšuvos muzikos institute, 1902– ...

                                               

Bronislovas Skirsgilas

Tėvas mokėjo griežti smuiku, motina buvo garsi parapijos giesmininkė. Bronislovas, baigęs Barstyčių septynmetę mokyklą, 1952–1956 choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje dėst. A. Buzys. Mokydamasis vadovavo Klaipėdos geležinkelininkų ...

                                               

Rita Skirsgilienė-Leščiukaitytė

Pirmasis muzikos mokytojas buvo Sigitas Urmulevičius Švėkšnos vidurinėje mokykloje. Baigusi minėtą mokyklą, Rita 1960–1964 choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos muzikos technikume dėst. V. Uloza ir Bronislovas Skirsgilas. Choro dirigavimo studijas ne ...

                                               

Aldona Skirutytė

1950 m. baigė Šilutės 1-ąją vidurinę mokyklą, 1957 m. baigė Vilniaus dailės institutą. 1958-1959 m. žurnalo "Moteris" vyr. dailininke, 1962-1964 m. – Vilniaus dailės instituto Grafikos katedros vyr. dėstytoja. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

                                               

Alma Skruibytė-Granauskienė

1955 m. baigė Mosėdžio vidurinę mokyklą, 1961 m. – Vilniaus universiteto istorijos – filologijos fakultetą. 1961–1968 m. mokytojavo Mosėdžio vidurinėje mokykloje, rinko apie Mosėdį istorinę – archeologinę medžiagą, 1968–1972 m. Skuodo rajono laik ...

                                               

Jonas Skruodys

Jonas Skruodys – 1935 m. kovo 9 d. Vilniuje) – katalikų kunigas, Lietuvos visuomenės veikėjas, poetas ir dramaturgas.

                                               

Irena Skurdenienė

1973 m. Vilniaus universitete įgijo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1993 m. apgynė humanitarinių mokslų daktarės disertaciją. 1973–1993 m. dirbo Panevėžio V. Žemkalnio gimnazijoje. 1990–1993 m. dėstė lietuvių kultūros istoriją Kauno te ...

                                               

Stasė Skutulienė

Stasė Skutulienė–Pelenytė – žurnalistė, Lietuvos ir Šilutės rajono savivaldybės visuomenės bei politinė veikėja, buvusi vicemerė.

                                               

Salomėja Slaboševičienė

1973 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. 1989–2004 m. Palangos Baltijos vidurinės mokyklos direktorė, 2004–2006 m. ir nuo 2008 m. Baltijos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui ...

                                               

Antanas Slesariūnas

Antanas Slesariūnas – pedagogas, Lietuvos ir Rokiškio rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Kazys Sleževičius

Kazys Sleževičius – žymus mokslininkas ir pedagogas, meteorologijos ir geofizikos mokslo ir mokymo pradininkas Lietuvoje, ilgametis Kauno, o vėliau ir Vilniaus universitetų meteorologijos krypties katedrų steigėjas ir vedėjas. Unikalių Lietuvoje ...

                                               

Bronius Sližys

Pirmąsias muzikos žinias gavo iš savo tėvo vargonininko Petro Sližio. 1937 m. pradėjo vargonininkauti Leliūnuose, kartu lankė Konrado Kavecko vadovaujamus vargonininkų kursus Kaune. Vėliau kurį laiką vargonininkavo Vilijampolėje. 1940 m. įstojo į ...

                                               

Pranas Sližys

Pranas Sližys – vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius. Vargonininko ir chorvedžio Petro Sližio sūnus.

                                               

Stasys Sližys

Pirmąsias muzikos žinias gavo iš tėvo Petro Sližio, kuris vargonininkavo Taujėnų, Traupio ir Viešintų parapijose. Stasys muzikos žinias dar gilino Panevėžyje pas A. Piešiną, M. Karką ir J. Motiekaitį. 1938 baigė Panevėžio valstybinę gimnaziją, o ...

                                               

Antanas Smetona (1960)

Gimė Rusijoje tremtyje, buvusių "Gulago" kalinių šeimoje. 1964 m. šeima persikėlė arčiau Lietuvos – į Karaliaučių. 1967 m. galutinai sugrįžo į Lietuvą. Vidurinį mokslą 1967–1978 m. ėjo Šlienavos aštuonmetėje mokykloje, Karmėlavos vidurinėje mokyk ...

                                               

Irena Smetonienė

1986 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas ir įgijo dėstytojos kvalifikaciją. 1986–1989 m. dirbo mokytoja Kauno 46-ojoje vidurinėje mokykloje. Nuo 1989 m. iki 1993 m. dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete, o n ...

                                               

Kęstutis Smirnovas

Kęstutis Smirnovas – Lietuvos ir Šakių rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, kovos menų meistras, Lietuvos ir tarptautinių kovos menų turnyrų nugalėtojas.

                                               

Gerardas Leonardas Smit Sibinga

Gerardas Leonardas Smit Sibinga – Lietuvos ir Nyderlandų geologas; Kauno ir Amsterdamo universitetų profesorius.

                                               

Ričardas Sokas

1971–1977 m. Šiaulių vaikų muzikos mokykloje mokėsi skambinti fortepijonu N. Mešeriakovos ir P. Keblikienės klasės, 1977–1981 m. mokslą tęsė Šiaulių aukštesniojoje muzikos mokykloje dėst. S. Šelmuko fortepijono klasė. 1981 m. dalyvavo respublikin ...

                                               

Remigijus Songaila

1956–1967 choro dirigavimo mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje dėst. N. Kazakauskienė. 1967–1972 choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje doc. N. Kazakauskienės klasė. 1975–1977 tobulinosi Lenin ...

                                               

Antanas Spelskis

Antanas Spelskis – Lietuvos architektas, architektūros istorikas, habilituotas architektūros mokslų daktaras.

                                               

Emilija Spudaitė-Gvildienė

1902 m. baigė Rygos miesto mokyklą, 1908 m. – Rygos Krotovos gimnaziją. 1909 m. pabaigoje persikėlė į Lietuvą, mokytojavo Žemaičių Kalvarijoje, Degučiuose. Pirmojo pasaulinio karo metais išvyko į Maskvą, 1915–1917 m. Maskvos lietuvių mokyklos mok ...

                                               

Povilas Spudas (1896)

1907–1915 m. mokėsi Mintaujos gimnazijoje. Dalyvavo Mintaujos lietuvių gyvenime. 1922–1926 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete studijavo istoriją, 1927 m. labai gerai išlaikęs visus nustatytus egzaminus ir parašęs diplominį da ...

                                               

Salomėja Stakauskaitė

Broliai kunigai Juozapas Stakauskas ir Pranciškus Stakauskas, sesuo Ona Stakauskaitė-Račiūnienė, kompozitoriaus Antano Račiūno motina. 1902-1909 m. mokėsi Liepojos gimnazijoje, baigusi gyveno pas brolį, Panevėžio kleboną Juozą Stakauską. Slapta d ...

                                               

Ligija Stalevičienė

Mokėsi Šiaulių mergaičių gimnazijoje, vėliau Mokytojų seminarijoje. 1967 m. baigė Vilniaus dailės instituto Meno istorijos skyrių, įgijo menotyros specialybę. 1969–1998 m. Šiaulių vaikų dailės mokyklos dėstytoja. Nuo 1992 m. Lietuvos dailininkų s ...

                                               

Jadvyga Stanelytė

Jadvyga Stanelytė – mokytoja, visuomeninė veikėja, viena iš Lietuvos katalikių moterų draugijos kūrėjų.

                                               

Jonas Stanislauskas

Gimė 1919 m. gruodžio 5 d. Palomenėje. 1935 m.baigė Kaišiadorių amatų mokyklą, kur įsigijo staliaus profesiją. 1942-1943 m. mokėsi Vilniaus Amatų mokytojų institute, tačiau greitai institutas buvo uždarytas, todėl jo ir nebaigė. 1944 m. rugsėjo 1 ...

                                               

Viktoras Stanislovaitis

Viktoras Stanislovaitis – Lietuvos pedagogas, muziejininkas, Pasvalio rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Levutė Staniuvienė

1974 m. baigė Lenkimų vidurinės mokyklos 8 klases, 1978 m. baigė Klaipėdos Antano Venclovos pedagoginės mokyklos Ikimokyklinio auklėjimo skyrių. 1986 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos pedagoginį fakultetą, pedagogikos – psichologij ...

                                               

Juozas Stankevičius (1866)

Anksti neteko tėvo, jį augino patėvis Naujokas. Lankė Griškabūdžio pradinę mokyklą, vėliau mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir Seinų kunigų seminarijoje. 1889 m. vasario 24 d. įšventintas kunigu. Vikaravo įvairiose Seinų vyskupijos parapijose, sua ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →